Preverjanje znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

Konec 2016 je bilo Izobraževalnemu centru Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije zaupana naloga preverjanja znanj in usposobljenosti zdravnikov, diplomiranih zdravstvenikov in zdravstvenih reševalcev za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči v obdobju 2016 - 2018. Za to nalogo smo kandidirali na javnem razpisu, ki je potekal konec minulega leta. Na tem mestu boste v prihodnje lahko našli vse potrebne informacije v zvezi z omenjenimi preverjanji. Preverjanja ne bomo izvajali samo v Ljubljani. Trenutno še potekajo dogovori, da bi to potekalo na različnih koncih Slovenije. S tem vam želimo to obvezno preverjanje čim bolj približati in olajšati zadevo. Preverjanja bodo potekala v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015) ter Predlogom za preverjanje znanj in usposobljenosti (Priloga pozivu za predložitev ponudbe za izvedbo preverjanja ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči, Ministrstvo za zdravje, št. 6040-323/2016/12, 03.10.2016).

 

Navodila in opis poteka preverjanj

Spoštovani,

Ker je v zvezi s preverjanji postavljenih veliko vprašanj, ki smo jih naslovili na Ministrstvo za zdravje in še čakamo uradne odgovore, prosimo, da spodnji opis preverjanj in navodila zaenkrat jemljete zgolj informativno. Takoj, ko se določena vprašanja razjasnijo, vam bomo objavili novo, prečiščeno besedilo navodil in opisa. Vse te teme so v spodaj objavljenih navodilih in opisu, zabeležene z modro pisavo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje! Kljub temu, še vedno sprejemamo prijave za preverjanja. Lepo pozdravljeni,

Izobraževalni center Reševalne postaje UKC Ljubljana

I. ZDRAVNIKI

Najprej mora vsak kandidat poslati PRIJAVNICO ter v prilogi vsa potrebna, spodaj našteta DOKAZILA. Dokumentacijo pregleda komisija in se na podlagi poslanega odloči, ali kadidat izpolnjuje vse pogoje oz. ali je potrebno, ter v kakšnem obsegu, preverjanje znanja.

Pisno preverjanje znanja (kadar je to v polnem obsegu) traja 1 uro in 30 min. Test ima 100 vprašanj. Kadar kandidat izpolnjuje določene zahteve, lahko opravlja zgolj delno pisno preverjanje znanja. Na pisnem preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem dogovorili za naslednji najbolj primeren rok. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.

Enako je na praktičnem delu preverjanja znanja. V primeru, da mora kandidat opravljati preverjanje v polnem obsegu, potem mora uspešno rešiti tri scenarije. En scenarij pokriva naglo obolelega odraslega, drugi poškodovanca, tretji pa nujna stanja pri dojenčku in otroku. Vsak scenarij traja 15 min. Praktično preverjanje znanja vodi šestčlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na komisijo v enem dnevu je 24. Če je prijavljenih manj kot 12 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja prestavi na naslednji termin. Praktično preverjanje znanja je uspešno, ko komisija oceni, da je kandidat scenarij rešil uspešno in je dosegel dovolj točk.

Zdravniki, specialisti urgentne medicine, po specializaciji, sprejmejo licence za delo na področju urgentne medicine. To licenco morajo obnavljati s točkami podiplomskega izpopolnjevanja z vsebinami s področja urgentne medicine (NMP). Specialisti urgentne medicine zato ne potrebujejo dodatnih znanj in preverjanja za opravljanje dejavnosti v NMP.

Zdravniki, specialist splošne ali družinske medicine z zaključeno specializacijo prejmejo licence za delo v družinski ali splošni medicine, ki jo obnavljajo s točkami podiplomskega izpopolnjevanja iz vsebin splošne in družinske medicine. Ker specializacija ni tako specifično usmerjena v obravnavo najbolj ogroženih pacientov, je zaželjeno, da za delo v NMP dopolnijo znanje in usposobljenost z vsebinami s področja NMP, najbolje na licenciranih tečajih. Ti imajo oblikovane mednarodne standarde potrebnega stanja in veščin za izdajo potrdila o uspešno osvojeni vsebini. Če ima zdravnik, specialist splošne ali družinske medicine opravljenih vseh pet, v Pravilniku o službi NMP, naštetih tečajev z aktualno veljavnostjo (ALS, APLS ali EPLS, ITLS - lahko tudi ATLS ali ETC, tečaj urgentnega UZ – npr. Winfokus ter tečaj MRMI), se šteje, da je usposobljen za delo v zunajbolnišnični službi NMP. Ne glede na veljavnost potrdila o opravljenem usposabljanju se smatra, da je aktualnost usposabljanja do pet let od usposabljanja.

Trenutno je v obravnavi na Ministrstvpravu za zdravje naše vprašanje, ali lahko k preverjanju sploh lahko pristopijo zdravniki, ki še nimajo licence za samostojno opravljanje dela (npr. specializanti...) oz. t.im. "sobni zdravniki", ki imajo zgolj opravljen strokovni izpit.

Če ima opravljen le del predpisanih v sebin, lahko kandidat(ka) za manjkajoče vsebine opravi preizkus znanja. V primeru, da delodajalec zdravniku ne omogoči udeležbe niti na enem modulu od predpisanih vsebin, se lahko zdravnik, ki bi želel ali pa mora delati v dejavnosti NMP, odloči za dokazovanje znanja, nanizanega v katalogu vsebin, ki je v prilogi 3 trenutno veljavnega Pravilnika o službi NMP (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015). Vsi zdravstveni delavci v NMP imajo v skladu s točko IV. Priloge 2, Pravilnika o služba NMP, možnost, da pristopijo neposredno k preverjanju znanja in usposobljenosti za delo v NMP.

Uspešno opravljen preizkus znanja in usposobljenosti ima veljavnost 5 let in je pogoj za sodelovanje v mobilni enoti NMP.

II. DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIKI

Najprej mora vsak kandidat poslati PRIJAVNICO.

Pisno preverjanje znanja traja 2 uri in 15 min (3 šolske ure). Test obsega 300 vprašanj (podan je predlog Ministrstvu, da bi jih bilo zgolj 200). Na pisnem preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem dogovorili za naslednji najbolj primeren rok. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.

Na praktičnem delu preverjanja znanja mora kandidat uspešno rešiti dva naključno izbrana scenarija. En scenarij traja 15 min, skupaj je praktičnemu preverjanju namenjeno 40 min na vsakega kandidata. Praktično preverjanje znanja vodi tričlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na komisijo v enem dnevu je 12. Če je prijavljenih manj kot 5 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja kandidatov prestavi na naslednji termin.

Diplomirani zdravstveniki in diplomirane medicinske sestre, ki se vključujejo v NMP, poleg formalne izobrazbe na fakulteti niso deležni specifičnega izobraževanja ali usposabljanja za obravnavo ogroženih pacientov. Z diplomo prejmejo licenco za samostojno delo v zdravstveni negi, katero obnavljajo s pridobljenimi licenčnimi točkami iz splošnih in specifičnih področij zdravstvene nege. Zato je za ta profil naveden natančen seznam aktivnosti in postopkov, ki bi jih moral poznati, nekatere pa tudi obvladati.

Kandidati(ke), ki so uspešno zaključili podiplomski magistrski študij zdravstvene nege, smer Urgentna stanja v zdravstvu, so oproščeni prvega preverjanja znanja in usposobljenosti. Kljub temu morajo vložiti prijavo za preverjanje, odločba o dovoljenju za delo v sistemu predbolnišnične NMP pa se jim izda avtomatično.

Vsebina oz. obvezni moduli so enako kot za zdravnike predpisani tudi za diplomirane zdravstvenike in medicinske sestre. Ker pa je veliko licenčnih tečajev zaradi kotizacij za reševalce težje dostopnih, je dopuščena možnost, da se udeležijo tudi primerljivih delavnic, kot so omenjeni licenčni tečaji. Če diplomirani zdravstvenik oz. medicinska sestra ni opravil ali ne želi opraviti nobene od predpisanih vsebin, se lahko odloči za dodatno usposabljanje iz vsebin navedenih v katalogu, ki je v Prilogi 3 Pravilnika o službi NMP oz. lahko pristopi na preverjanje znanja neposredno. Za pridobitev potrdila o uspešnem preizkusu znanja in usposobljenosti mora diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana medicinska sestra opraviti preizkus znanja in usposobljenosti. Tisti, ki bodo želeli pridobiti potrdilo, da lahko vozijo reševalno vozilo, morajo predložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem tečaju varne vožnje za reševalna vozila. Potrdilo o opravljeni varni vožnji ne sme biti starejše kot pet let (poglejte dodatno razlago pri zdravstvenih reševalcih).

Trenutno je v obravnavi na Ministrstvu za zdravje vprašanje, ali morajo diplomirani zdravstveniki(m.s.), kljub opravljenim licenčnim tečajem (ITLS, ALS, EPLAS...), opravljati kompletno preverjanje znanja oz. se jim ti tečaji, podobno kot pri zdravnikih, priznajo in se v okviru preverjanja izvede preverjanje znanja in veščin zgolj iz vsebin za katere nimajo ustreznih potrdil.

Dovoljenje oz. potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti za diplomirane zdravstvenike in diplomirane medicinske sestre velja 5 let.

III. ZDRAVSTVENI REŠEVALCI

V postopek se lahko prijavijo zdravstveni tehniki, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka pred več kot 5. leti. V postopek preverjanja se prijavijo tudi vsi tisti, ki so uspešno opravili certificiranje za zdravstvenega reševalca / zdravstveno reševalko pred manj kot 5 leti, vendar se njim izda dovoljenje za delo v zunajbolnišnični NMP za obdobje 5 let avtomatsko.

Vsak kandidat mora poslati PRIJAVNICO ter v prilogi DOKAZILO o uspešnem certificiranju v postopku NPK. Zdravstveni tehniki, ki delajo na reševalnih postajah, morajo skladno z zahtevami Pravilnika o prevozih pacientov in zadnjim Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči pridobiti certifikat zdravstvenega reševalca / zdravstvene reševalke.

Pisno preverjanje znanja traja 1 uro in 30 min (2 šolski uri). Test obsega 100 vprašanj. Na pisnem preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem dogovorili za naslednji najbolj primeren rok preverjanja. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.

Na praktičnem delu preverjanja znanja mora kandidat uspešno rešiti naključno izbran scenarij. Scenarij izvaja 20 min, skupaj pa je praktičnemu preverjanju namenjeno 30 min na vsakega kandidata. Praktično preverjanje znanja vodi tričlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na komisijo v enem dnevu je 15. Če je prijavljenih manj kot 5 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja kandidatov prestavi na naslednji termin.

Zravstveni reševalci so, poleg diplome zaključenega srednješolskega izobraževanja in opravljenega strokovnega izpita, morali dokazati primeren nivo znanja in veščin pred komisijo Republiškega izpitnega centra v okviru certificiranja za nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka (ZR). Ker ima nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) po zakonu trajno vrednost, veljavni Pravilnik o nujni medicinski pomoči (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015) zahteva, da ZR ponovno preverijo znanje po preteku pet let (vsakih pet let). Katalog znanj in veščin, objavljen v Pravilniku, je nekoliko obsežnejši kot tisti v okviru postopka za pridobitev NPK. Drugačna odgovornost reševalcev, ki jo prinaša nov pravilnik in bo izražena z uvedbo zdravstvenega dispečerskega sistema, bo spremenila odnos zaposlenih do kakovosti opravljenega dela. Pet let dela v NMP, po uspešno opravljenem preverjanju za NPK bo dovolj, da bo večina ZR dosegla takšen poklicni napredek, ki jim bo omogočil uspešno preverjanje na višji ravni kot to zahteva postopek za pridobitev NPK.

Tisti, ki bodo želeli pridobiti potrdilo, da lahko vozijo reševalno vozilo, morajo predložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem tečaju varne vožnje za reševalna vozila. Potrdilo o opravljeni varni vožnji ne sme biti starejše kot pet let. Trenutno je v obravnavi na Ministrstvu vprašanje, ali je lahko ob prvem preverjanju potrdilo o opravljenem treningu varne vožnje za reševalna vozila starejše od pet let. V prihodnje bo ta trening zagotovo potrebno opraviti enkrat v obdobju vsakih pet let.

Dovoljenje oz. potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti za zdravstvene reševalce in zdravstvene reševalke velja 5 let.

V primeru, da potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, se lahko z vprašanji obrnete na naslov anton.posavec@kclj.si.

V mesecu juliju smo končno dobili vse potrebno s strani Ministrstva za zdravje, da lahko pričnemo s preverjanji. Žal so bili za julijski termin prijavljeni zgolj trije kandidati. Zato smo se z Ministrstvom za zdravje dogovorili in odločili, da s preverjanji pričnemo v septembru. Vsi že prijavljeni kandidati boste pravočasno obveščeni. Točni datumi in lokacije preverjanj, bodo objavljeni v naslednjih dneh. Hvala za razumevanje!

 

Termini preverjanj v 2017 (jesen 2017)

Prijavnica za preverjanje